PayPlus מובילה במדינת ישראל את המעבר לתקן האשראי החדש EMV, בדומה לשורה של מדינות מתקדמות באירופה ובעולם, ומשדרגת את רמת האבטחה במערכות התשלום בבתי העסק ומאפשרת שימוש בשבב החכם בכרטיס האשראי.

EMV

*תקן EMV הוגדר ע"י חברותהאשראי הבינלאומיות במטרהלספק מתכונת אחידהומאובטחת לתשלום בכרטיסיאשראי בעלי שבב (כרטיס חכם)בעסקאות בהם נוכח הכרטיס.

מה זה EMV?

תקן EMV פותח על ידי ארגונים בינלאומיים לכרטיס אשראי, על מנת לספק מערך תשלום אחיד ומאובטח בכרטיסי חיוב בעמדות ה ATM ובעמדות התשלום בנקודות המכירה השונות. בהתאם להוראות שפרסם לאחרונה בנק ישראל, מערך התשלומים בכרטיסי אשראי יעבור בתקופה הקרובה לתקן EMV. עם השלמת המעבר לתקן EMV, ישראל תצטרף למדינות רבות בעולם המיישמות בהצלחה את שיטת התשלום המאובטחת והמתקדמת. את כרטיס החיוב המוכר, בעל הפס המגנטי, יחליף בקרוב כרטיס חכם, שיאפשר זיהוי של הלקוח בעמדות תשלום התומכות בתקן באמצעות הקשת קוד סודי. תהליך הזיהוי נועד להקטין משמעותית את ההונאות בכרטיסים המגנטיים, כגון זיוף וגניבה של כרטיסים. למניעת מצב בו בתי עסק מפעילים עמדת תשלום שאינה עומדת בתקן, יפעיל בנק ישראל את מנגנון "הסטת האחריות". מנגנון זה קובע שכאשר נעשית הונאה בכרטיס אשראי בעמדת תשלום שלא בתקן EMV, הסולק יכול להעביר את האחריות לתשלום לבית העסק.