תנאים לשירותי סליקה PAYPLUS

1. מהות השירותים:

פיי פלוס בע"מ מספקת שירותי סליקה לאתרי אינטרנט ואפליקציות , בנוסף פיי פלוס מספקת מסופים לנקודות מכירה המאפשרים עיבוד נתוני כרטיסי אשראי, לשם קבלת אישור מידי, מאת מנפיקות כרטיסי האשראי, לביצוע עסקה; זאת באמצעות מערכת פיי פלוס, (להלן: "השירותים"), על פי התנאים המפורטים בטופס ההזמנה לשירותים ובהסכם זה להלן.

זכויות קניין רוחני

האתר ותוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם ("AS IS") לצורכי מתן מידע לגולש ולשימוש אישי של הגולש בלבד. חל איסור לעשות בהם שימוש, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג,למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של החברה. התכנים באתר, לרבות יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, ושמות המופיעים באתר, הנה רכושה) או בשימוש בהרשאה (של החברה.

שחזור ושימוש בכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הגולש, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לגולש הרשאה ספציפית מטעם החברה מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום /ו או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל ושל חוקים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות . סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים, לרבות של החברה, אשר מופיעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של החברה /ו או של כל גורם הקשור אליה, ובין אם לאו) כולם יקראו להלן: "סימני המסחר" (שייכים לחברה) או בשימוש בהרשאה ב( לבד. אין לראות ב הצגת תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של החברה וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות לחברה. כל שימוש בתכנים /ו או בזכויות /ו או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין . על הגולש לדעת, כי החברה רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין . הגולש מסכים ש לא לעשות כל שימוש, העתקה או הפצה של התוכן שלא הותר במפורש בתקנון זה, לרבות: כל שימוש, העתקה או הפצה ל משתמשים, צדדים שלישיים שהושגו דרך האתר, לכל מטרה מסחרית. כאשר הגולש " מוריד " או מדפיס צילום/העתק של תוכן מהאתר, לשימושו האישי, הגולש מחויב לשמור על זכויות היוצרים ולכבד את כל ההוראות הנוגעות לקניין הרוחני של החברה /ו או של כל צד 'ג , כאמור בתנאי השימוש ולפי כל דין. הגולש מסכים לא לעקוף/למנוע או להפריע בכל דרך אחרת לאבטחת התכנים של החברה באתר או להפעיל תוכנות המונעות/מגבילות את השימוש באתר או העתקה של כל תוכן באתר או לאכוף מגבלות על שימוש באתר/ בתוכן של האתר.

 • אספקת השירותים כפופה למילוי התחייבויות הלקוח, על פי הסכם זה, ולתשלום מלוא התמורה בגינם, בסכומים, במועדים ובתנאים הקבועים בטופס ההזמנה לשירותים. כל סכום שלא ישולם לפיי פלוס במועדו יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה, בשיעור המרבי המותר על פי דין; וזאת מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל.
 • פיי פלוס שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את השירותים. במקרה שהשינוי יפחית את רמת הפונקציונאליות של השירותים, במידה ניכרת, יהיה הלקוח רשאי להודיע לפיי פלוס על רצונו בביטול ההתקשרות, בהודעה בכתב של 15 יום מראש.
 • התמורה הנקובה בטופס ההזמנה מתייחסת אך ורק לשירותים המפורטים והמסומנים בטופס ההזמנה עליו חתם הלקוח, והלקוח יישא בכל עלות נוספת, לרבות הרחבה ו/או שיפור השירותים ו/או עלות שירותים אחרים, לרבות שירותי ספק התשתית שנעשה שימוש בשירותיו בקשר עם השירותים.

2. הקמת ואספקת השירותים:

 • מועד תחילת אספקת השירותים הינו כמפורט בטופס ההזמנה. הלקוח מצהיר ומאשר שידוע לו והוא מסכים שמועד תחילת אספקת השירותים הוא מועד משוער בלבד. מוסכם בזאת מפורשות, כי במקרה ויהיה איחור באספקת השירותים שיגרם על ידי כל סיבה שאינה באשמת או בשליטת פיי פלוס, ידחה מועד אספקת השירותים בהתאם, למועד אחר שיתואם עם הלקוח, והדבר לא יחשב כהפרת התחייבות מצד פיי פלוס והלקוח לא יהיה זכאי ולא יתבע כל פיצוי עקב כך.
 • על אף האמור מובהר, כי במקרה של איחור העולה על 20 יום מהמועד המיועד לתחילת אספקת השירותים ללקוח, שאינו באשמת הלקוח, תעמוד ללקוח הזכות לבטל את ההתקשרות, ללא כל עלות.
 • למניעת ספק מובהר, כי הזמנים לאספקת השירותים מותנים בהמצאה במועד של כל הנתונים הנדרשים מאת הלקוח, על ידו. עיכוב בהמצאת הנתונים יעכב בהתאמה גם את מועד אספקת השירותים.
 • תחילת החיוב החודשי, תחל באופן מידי, ביום הפעלת מסוף הבדיקות.
 • התשלום בעבור החיוב החודשי יקבע עפ"י כמות הטרנזקציות שנספרו ע"י פיי פלוס עבור החודש הרלוונטי, בחודש העוקב. ולפי ההסכם שהלקוח חתום מול פיי פלוס.
 • החיוב הנו בעבור חודש קלנדרי והיא תיגבה עבור חודש מלא, גם במידה שבוצע שימוש רק בחלק מימי החודש.
 • כל המחירים אינם כוללים מע"מ.
 • שימוש במערכת החשבוניות אינו בא במקום החוק המחייב משלוח חשבונית מקור ללקוח.

3. ביטול:

 • פיי פלוס תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולא לספק את השירותים ללקוח, או לחילופין לעכב את אספקת השירותים ללקוח, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או בטופס ההזמנה ולא תיקן את הדרוש, תוך 15 יום מיום קבלת הודעת פיי פלוס.
 • בנוסף, תעמוד לפיי פלוס (בכל עת) וללקוח (לאחר סיום תקופת ההתחייבות הקבועה בטופס ההזמנה) הזכות להודיע לצד השני על ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב 30 יום מראש.
 • חברה בע"מ מחויבת לשלוח הודעה לביטול בצירוף חותמת, לכן יש להעביר את הבקשה לביטול בפקס או סרוקה בדוא"ל. לקוח שאינו חברה בע"מ יכול להעביר בקשה לביטול דרך דוא"ל המעודכן במערכת פיי פלוס ושיזוהה על ידנו כמייל של הלקוח.
 • במקרה שהלקוח יבטל בשלב כלשהו הזמנתו, מכל סיבה שהיא, מובהר במפורש, כי סכומים ששולמו על ידו עבור השירותים לא יוחזרו ובכללן דמי ההקמה, בשום מקרה, ויהוו פיצוי מוסכם ומוערך מראש אשר הצדדים הסכימו, כי יפצה על הנזקים שיגרמו לפיי פלוס עקב הביטול; כל זאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוסף העומדים לזכותה של פיי פלוס על פי כל דין.
 • אין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מחבותו לשלם עבור שירותים שהתקבלו על ידו טרם מועד הביטול.
 • הקפאה: במידה והלקוח יבקש להקפיא את חשבונו, הפשרת חשבונו תהיה כרוכה בתשלום של דמי הקמה בהתאם למחירון החברה.
 • לידיעתכם, לפי הנהלים של שב"א וחברות האשראי, מסוף אשר לא תהיה בו פעילות למשך 90 ימים ייסגר (ינותק מתקשורת) ע"י שב"א.
 • לאחר קבלת בקשה בכתב להקפאה/ביטול המסוף בחברת פיי פלוס ובתנאי שעברו 90 יום מתחילת ההקפאה, הקמתו המחודשת של המסוף תחויב בעלות הקמה חד"פ על פי מחירון החברה.

4. שימוש:

 • הלקוח מתחייב כי לא ימכור, יפיץ או יעשה כל שימוש מסחרי, בשירותים, מעבר לשימושו, וכן כי לא יפיק רווח, בכל דרך שהיא, ממכירת ו/או אספת השירותים לאחר.
 • הציוד והתוכנה, המשמשים לצורך אספקת השירותים, יתוחזקו אך ורק על ידי פיי פלוס, או מי מטעמה. הלקוח מחייב, כי לא יפרוץ, ישנה, יתקן, יחבל, יעתיק או יעביר לאחר, בכל דרך שהיא, את רכיבי התוכנה והחומרה שימסרו לו לצורך קבלת השירותים.

5. אחריות בגין אספקת השירותים:

 • פיי פלוס מתחייבת, כי תספק את השירותים כמתואר בטופס ההזמנה. בכל מקרה בו לא יסופקו השירותים כאמור ו/או תהיה בעיה בשירותים, כולם או חלקם, מתחייבת פיי פלוס להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן, יהיה הלקוח זכאי אך ורק, ופיי פלוס תהיה חייבת לשלם אך ורק, החזר יחסי של התמורה ששולמה מראש בגין אותם שירותים בעייתיים.
 • הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי השירותים נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירותים, מסופקים במצבם כפי שהם וכפי שזמינים (As Is ו- As Available). פיי פלוס מתנערת מפורשות מכל מצג שהוא והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם סחירות, מסחריות, התאמה למטרה ספציפית. פיי פלוס אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, לרבות באחריות הקשורה בהפרת זכויות יוצרים, ובדבר מידע, חומרים, טובין או שירותים אחרים שהושגו באמצעות השירותים והיא אינה מתחייבת, כי השירותים נשוא הסכם זה יתאימו לדרישות הלקוח או יסופקו ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח ו/או שהם יהיו מאובטחים וללא שגיאות, פגמים וטעויות. השימוש בשירותים נשוא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירותים.
 • פיי פלוס ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם פיי פלוס, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או פיצויים ישירים ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, אקראיים או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים ב: (1) השימוש ו/או אי יכולת השימוש בשירותים; (2) אספקה ו/או העדר אספקה של שירותי התמיכה בשירותים; (3) עסקאות למכירה ו/או לרכישה ו/או לקבלה של כל מוצר או שירות שנרכש או נתקבל באמצעות ו/או תוך שימוש בשירותים; (4) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירותים; (5) גישה בלתי מורשית לאתרי ו/או לשרתי הלקוח, שינוי המידע המאוחסן באתרי ו/או בשרתי הלקוח ו/או אבדן ו/או שימוש בלתי מורשה במידע כאמור; (6) רכישה של טובין ו/או שירותים חליפיים - בין אם האמור נובע מנזיקין (לרבות רשלנות) או מכל תחום משפטי אחר, אף אם ניתנה לפיי פלוס הודעה ו/או התראה על נזקים כאמור. בכל מקרה אחריותה הבלעדית של פיי פלוס לתשלום נזקים, והתרופה היחידה העומדת ללקוח, בגין הסכם זה, לא תעלה על סכום דמי השירותים ששילם הלקוח בפועל עבור השירות בחודש אחד.
 • הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי כל צד שלישי שהוא, העלול להיפגע ו/או להינזק בעקבות מתן השירותים ללקוח והוא מתחייב, כי יפצה וישפה את פיי פלוס, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה ו/או תביעה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתוקף פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, של כל צד שלישי הנובעת ממתן השירותים ללקוח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הלקוח כלפי פיי פלוס, לנקוט בכל הצעדים לביטול דרישה, כאמור.
 • הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הפטור מאחריות וחובתו לשיפוי פיי פלוס, כאמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי להתקשרות זו.
 • מסמכי ההיכרות והנחיות השימוש הנם חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות. חתימה הלקוח על חוזה ההתקשרות, מאשרת קבלת מסמכים נלווים אלו.
 • הדין החל על השימוש בשירותים השונים, הנו דין ישראלי בלבד. סמכות השיפוט, בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת עם נושאי ההסכם והשירות, נתונה לבית הדין בעיר ראשון לציון בלבד.

6. הצהרות והתחייבויות הלקוח:

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי:

 • הוא הבעלים ו/או בעל רשיון השימוש במערכות וביישומים להם מסופקים השירותים, לרבות כתובות ה-IP, כתובות הדואר האלקטרוני, השרתים ואתרי האינטרנט המנויים בטופס ההזמנה לשירותים, וכי הוא אינו מזמין שירותים ביחס למערכות ו/או יישומים שאין הוא רשאי להשתמש בהם.
 • הוא רשאי, על פי כל דין, להזמין את השירותים ביחס למערכות ו/או היישומים עבורם מסופקים השירותים.
 • ידוע לו שהשירותים מסופקים לו על ידי פיי פלוס בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו, נכון למועד התקנת השירותים בלבד. הלקוח מתחייב, כי יעדכן את פיי פלוס, מיידית, על כל שינוי ו/או עדכון במערכות ו/או ביישומים המופעלים על ידו והעשויים להשפיע על אספקת השירותים.
 • הלקוח מתיר לפיי פלוס לעשות כל שימוש, לצורך אספקת השירותים, במידע שיעמיד לרשותה; לרבות, אך לא רק, בסיסמאות גישה, שמות משתמש וכל מידע הקשור בלקוחותיו.

7. סודיות ושמירת מידע:

פיי פלוס מצהירה ומתחייבת, כי תשמור בסודיות כל מידע, תוצאה, אבחון, דוחות וכיוצא באלה, אשר יתקבלו בעקבות מתן השירות וכי אלה לא יועברו לכל צד שלישי שהוא, אלא אם כן תקבל מהלקוח הרשאה מראש ובכתב. הלקוח יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שנתן לפיי פלוס הודעה בכתב, כי מידע, תוצאות, אבחון, דוחות וכיוצא באלה, אשר נתקבלו בעקבות מתן השירות, יושמדו על ידי פיי פלוס, באופן שלא יהא ניתן לשחזרם.

8. אחריות פיי פלוס:

חברת פיי פלוס בע"מ, תעשה כל שביכולתה על מנת ולהבטיח את אמינות, בטיחות, תקינות ורציפות העבודה של פיי פלוס ותשמש כתשתית תקשורתית בלבד. חברת פיי פלוס בע"מ, מצהירה בזאת שהיא משמשת כתשתית תקשורתית בלבד ואינה אחראית בשום אופן על העסקאות בין הצרכן, הסוחר וחברות האשראי.

9. אין אחריות לנזקים:

בשום מקרה לא תישא חברת פיי פלוס בע"מ באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש או מחוסר אפשרות להשתמש בתוכנת הסליקה פיי פלוס או בכלי הניהול הנילווים אליה , כתוצאה מתקלה, נפילה או עצירת המערכת או תחזוקת המערכת. קורא כרטיסים מגנטי חכור שהתקלקל יתוקן/יוחלף בקורא תקין במשרדינו לאחר בדיקת מעבדה.

10. התחייבות הצדדים:

הצדדים מאשרים בחתימתם על הסכם זה שהציוד והתוכנה עבור הסליקה יתוחזקו אך ורק על ידי חברת פיי פלוס בע"מ מרחוב הרוקמים 26 חולון או בכל אחד מרשתות התקשורת המופעלות על ידי חברת פיי פלוס ברחבי העולם. אנו מתחייבים לא לפרוץ, לשנות, לתקן, לחבל או להעתיק או להעבירה לאחר בכל דרך שהיא את תוכנת הסליקה של חברת פיי פלוס או להשתמש בה במזיד או כנגד חוקי מדינת ישראל.